M. Duzinkevych

Participants: Olga Banartsev, Alex Ag, Armine Bozhko, Vladimir Deming, Elena Dobrovolskaya, Miroslav Duzinkevich, Vasyl Kadar,  Marina Kalinovsky, Kira Koktysh, Yelena Lezhen,  Lidia  Mikhaylova, Anna Miklashevich, Olga Nenazhivina, Viktoriya Rakhmanova, Petro Smetana, Ruslan Tremba.

Curator – Tatyana Borodina

Read More at elegantnewyork.com